ෆයිබර් ලූප්බැක්

 • SC/APC Simplex Fiber optic Loopback

  SC/APC Simplex Fiber optic Loopback

  ● අඩු ඇතුළත් කිරීම් පාඩු, ඉහළ ප්රතිලාභ පාඩු

  ● පරිශීලක හිතකාමී, සංයුක්ත ප්රමාණය

  ● PVC හෝ LSZH ජැකට්

  ● PC/UPC/APC ඔප දැමීම

  ● හොඳ හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව සහ පුනරාවර්තන හැකියාව

  ● Telcordia GR-326-CORE පිරිවිතර සමග අනුකූල වන්න

  ● 100% ක්‍රියාකාරීව පරීක්‍ෂා කරන ලද කාර්ය සාධනය සහ අඛණ්ඩතාව සහතික කරයි

  ● Fast Ethernet, Fiber Channel, ATM, සහ Gigabit Ethernet සමඟ අනුකූල වේ

  ● තන්තු G657.A1 ,G657.A2 තෝරාගත හැක.0.9mm හෝ 2.0mm